Gmina
szachownica

dofinansowanie zatrudnienia młodocianych

29 maja 2014r.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

 

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania

   Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1. w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym
36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

   Kwoty dofinansowania określone powyżej podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

   Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy,
z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

   Dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 1 ustawy prawo oświatowe, udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

 

Termin składania wniosku i sposób załatwienia sprawy:

   Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika przyznaje Wójt Gminy Zagrodno w drodze decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych
w ust. 1 ustawy prawo oświatowe. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wraz z decyzją pracodawca otrzymuje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
2. kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
3. kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające,
że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy
i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
i ich wynagradzania oraz kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego obowiązkowego dokształcenia teoretycznego (świadectwo ukończenia szkoły),
4. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika w okresie kształcenia zawodowego,
5. aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę (w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki).
Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,
6. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
7. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis.
8. oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.).
Jeżeli pracodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej powinien złożyć oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z w/w ustawą,
9. w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także kopię świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę,

   Wójt Gminy Zagrodno zaznacza, iż może żądać innych dokumentów niż w/w, potwierdzających okoliczności mające wpływ na uprawnienie pracodawcy do otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
   Wszystkie załączone kserokopie dokumentów powinny zawierać potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” (potwierdzenie winno zawierać datę dokonania potwierdzenia, pieczątkę i podpis wnioskodawcy). Potwierdzenie powinno być złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania pracodawcy. Jeżeli potwierdzenia dokonuje osoba posiadająca upoważnienie pracodawcy do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem do wniosku należy dołączyć to upoważnienie.

Tryb odwoławczy

   Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Zagrodno.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 232 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644)
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.);
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn.zm.);
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1983 z późn. zm.)

   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 232 z późn. zm.)
w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójta Gminy o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Urzędu Gminy, o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Załączniki do pobrania poniżej:

Na skróty
szachownica

Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97
fax: (76) 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
URZĘDU GMINY ZAGRODNO
82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

GODZINY OTWARCIA:
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ