GOSPODARKA ODPADAMI

INFORMACJE OGÓLNE

 

DEKLARACJE – KIEDY ZŁOŻYĆ

 

OPŁATA ZA ODPADY

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY – PORADNIK

 

AKTY PRAWNE – GOSPODARKA ODPADAMI

 

PLIKI DO POBRANIA

 

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

ROK 2016

I – OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA W ROKU 2016:

0%
(na 45% wymaganego w roku 2016)

II – OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA W ROKU 2016:

24%
(na 18% wymaganego w roku 2016)

III – OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH W ROKU 2016:

86%
(na 42% wymaganego w roku 2016)

 


WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Wniosek o wydanie zezwolenia jakie dokumenty należy złożyć

Wzór _wniosku_na_oproznianie_zbiornikow bezodpływowych 2017 r

Oswiadczenie_do_wniosku na opróżnianie zbiorników bezodpływowych


WNIOSEK o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zagrodno

 

docxDruk_wniosku__o_zmianę_wpisu_w__rejestrze

 


Nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

19 lipca 2016 r. weszła w życie uchwała nr XIX.98.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli.

 

Wypełniając dyspozycję art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określiła w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, odpowiednio zamieszkałych i niezamieszkałych, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Przedmiotowa uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Ponadto w uchwale zawarte zostały warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Ustalenie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niezbędne dla realizacji wynikającego z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy obowiązku właściciela nieruchomości w zakresie złożenia do wójta tejże deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania danej nieruchomości przez pierwszego mieszkańca, powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, bądź zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Odnosząc się do powyższego należy wyjaśnić, że właściciele nieruchomości, u których nie zaistniały żadne zmiany, mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, nie są zobowiązani do składania nowych deklaracji.

Zobowiązani są do tego natomiast właściciele nieruchomości, u których nastąpiły zmiany, mające wpływ na wymiar opłaty, tj. np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość, zmiana sposobu zbierania odpadów itp.

 

Nowe druki deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno oraz na stronie internetowej www.zagrodno.eu (poniżej).

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52, pok. 24 (II piętro) lub pod nr tel. 76 877 33 96 wew. 115.

 

 

DO-1 – deklaracja – nieruchomości zamieszkałe

 

DO-2 – deklaracja – nieruchomości niezamieszkałe

 


 

Harmonogram wywozu odpadów od lipca 2016 do grudnia 2016

 


Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagrodno

Urząd Gminy Zagrodno informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Zagrodno jest:


Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Spółka z o.o. w Złotoryi

al. Miła 2

59-500 Złotoryja

Dział Nieczystości

pl. Sprzymierzeńców 6

59-500 Złotoryja

tel. 76 878 32 51

www.rpk.pl

 


 

UCHWAŁY RADY GMINY ZAGRODNO KSZTAŁTUJĄCE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Uchwała nr XXIV.179.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz.Urz.Woj.Doln.2012.5161);

2. Uchwała nr XXIV.180.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz.Urz.Woj.Doln.2012.5162);

Uchwała nr XXXV.253.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz.Urz.Woj.Doln.2013.6120);

Uchwała nr VIII.29.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz.Urz.Woj.Doln.2015.2375);

3.Uchwała nr XXIV.181.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Doln.2012.5163);

4. Uchwała nr XXVI.196.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Doln.2013.1281);

Uchwała nr XXVI.236.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI.196.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Doln.2013.4152);

Uchwała nr XXXV.254.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI.196.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Doln.2013.6121);

Uchwała nr XXXVII.262.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI.196.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Doln.2014.186);

5. Uchwała nr XXVI.197.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagrodno i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz.Woj.Doln.2013.1282);

Uchwała nr XIV.64.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwała nr XXVI.197.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagrodno i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz.Woj.Doln.2016.8);

Uchwała nr XV.75.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwała nr XXVI.197.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagrodno i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz.Woj.Doln.2016.553);

6.Uchwała nr XXVI.198.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagrodno (Dz.Urz.Woj.Doln.2013.1283).

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagrodno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagrodno, zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazane zostały przez firmę Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – odpowiednio – Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych / Instalacji Przetwarzania Selektywnie Zebranych Odpadów Zielonych i Innych Bioodpadów – Kompostownia, ul. Rzeszotarska 1, 59-220 Legnica, prowadzonej przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica.

 


 

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

ROK 2015

I – OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA W ROKU 2015:

0%
(na 50% wymaganego w roku 2015)

II – OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA W ROKU 2015:

22%
(na 16% wymaganego w roku 2015)

III – OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH W ROKU 2014:

100%
(na 40% wymaganego w roku 2015)

ROK 2014

I – OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA W ROKU 2014:

67%
(na 50% wymaganego w roku 2014)

II – OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA W ROKU 2015:

9%
(na 14% wymaganego w roku 2014)

III – OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH W ROKU 2014:

100%
(na 38% wymaganego w roku 2014)

ROK 2013

I – OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA W ROKU 2013:

59%
(na 50% wymaganego w roku 2013)

II – OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA W ROKU 2013:

10%
(na 12% wymaganego w roku 2013)

III – OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH W ROKU 2013:

0%
(na 36% wymaganego w roku 2013)


 

Informacja o Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagrodno

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) na terenie Gminy Zagrodno zlokalizowany jest na działce nr 639/10 położonej w Zagrodnie (teren Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie, 59-516 Zagrodno 53e).

Prowadzącym PSZOK na terenie Gminy Zagrodno jest:

Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

59-516 Zagrodno 53e

tel. 76 877 30 96

Odpady w PSZOK przyjmowane są:

od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30*

 

* z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


 

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 

Urząd Gminy informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) zlokalizowanym na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie, 59-516 Zagrodno 53e (prowadzącego PSZOK).

 

Na mocy Porozumienia o współpracy w zakresie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych zawartego w dni 6 maja 2013 r. odpowiedzialną za obsługę PSZOK na terenie Gminy Zagrodno w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów elektrycznych i elektronicznych jest firma:

 

AG-EKO Aneta Gonera

ul. Kolejowa 7

59-300 Lubin

tel. 603 249 349

Rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego GIOŚ


 

Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Zagrodno

 

Zasady segregacji odpadów


 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

W związku z podjęciem w dniu 20 maja 2015 r. Uchwały Nr VIII.29.2015 Rady Gminy Zagrodno w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r., poz. 2375) wprowadzone zostały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z nową uchwałą Rady Gminy Zagrodno miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od miesiąca czerwca 2015 r. wynoszą odpowiednio:

→  w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 osób:

–       10,00 zł za osobę, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

–       18,00 zł za osobę, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany.

→  w przypadku gospodarstw domowych tworzonych przez 5 i więcej osób przyjęta została jedna stawka opłaty:

–       50,00 zł, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

–       90,00 zł, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, tj. wszelkich nieruchomości użyteczności publicznej, nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza – stawka za pojemnik z odpadami komunalnymi niesegregowanymi wynosi odpowiednio: 17,00 zł za pojemnik o poj. 120l, 35,00 zł za pojemnik o poj. 240l i 158,00 zł za pojemnik o poj. 1100l. Przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się stawkę obniżoną, która wynosi odpowiednio: 14,00 zł za pojemnik o poj. 120l, 29,00 zł za pojemnik o poj. 240l i 132,00 zł za pojemnik o poj. 1100l.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co miesiąc, bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, to znaczy np. opłatę za miesiąc STYCZEŃ należy uiścić do dnia 15 lutego, w tytule wpłaty wpisując „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m-c: STYCZEŃ”.

Opłatę należy uiszczać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Zagrodno gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zagrodno

Nr konta bankowego    82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

Więcej informacji:

Urząd Gminy Zagrodno

59-516 Zagrodno 52

pok. 24 (II piętro)

tel. 76 877 33 96, wew. 115


 

System gospodarowania odpadami komunalnymi

 

Wejście w życie 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, wymusiła na gminie gruntowną przebudowę dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Cele ustawy to przede wszystkim uszczelnienie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, monitorowanie sposobu postępowania z odpadami komunalnymi, upowszechnienie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko.

Najistotniejsza zmiana, w stosunku do wcześniejszych regulacji, polegała na obligatoryjnym przejęciu przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Nowe zasady zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2013 r. samorządy miały zatem półtora roku na ich wprowadzenie. Gmina musiała w tym czasie, m.in.:

–      dokonać korekty obowiązujących aktów prawa miejscowego,

–      podjąć nowe uchwały stanowiące akty prawa miejscowego,

–      zorganizować i wdrożyć nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

W związku z powyższym:

Uchwałą nr XXVI.198.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniony został Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagrodno.

Podjęte zostały uchwały w sprawie:

–      odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

–      metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

–      terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

–      wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

–      szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagrodno i zagospodarowania tych odpadów.

Podjęte uchwały stanowią podstawę systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Głównym celem gruntownej zmiany systemu gospodarki odpadami była poprawa stanu czystości i porządku na terenie gminy i tworzenie warunków do ich utrzymania, co należy do obowiązkowych zadań gminy. Gmina została zobowiązana do:

–      objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

–      zorganizowania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

–      nadzorowania pracy firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

–      stworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy oraz wskazania miejsc prowadzenia zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,

–      osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

–      prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.


Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97
fax: (76) 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
URZĘDU GMINY ZAGRODNO
82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

GODZINY OTWARCIA:
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ