Gmina
szachownica

KOMUNIKAT

03 lipca 2019r.


Wójt Gminy Zagrodno informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 14 czerwca 2019 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości – Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1104.

Rozporządzenie to efekt zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, ze zm.) ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), które weszły w życie z dniem 1 lipca 2019r.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych wynikającego ze znowelizowanego art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, wraz z załącznikami, oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem możliwości różnicowania przez rady gmin stawek tego podatku oraz wprowadzania zwolnień od tego podatku, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania oraz niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze prawidłowe obliczenie podatku.

Z tego powodu od dnia 01 lipca 2019r. obowiązują jednolite wzory deklaracji 
i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny. Powyższe formularze są dostępne pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Jednocześnie przypominamy, iż korekty za lata ubiegłe należy składać na dotychczasowych zasadach i według wzorów informacji/deklaracji obowiązujących na terenie naszej Gminy.

Na skróty
szachownica

Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97
fax: (76) 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
URZĘDU GMINY ZAGRODNO
82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

GODZINY OTWARCIA:
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ