Gmina
szachownica

KOMUNKAT AKCYZA

24 lipca 2019r.

Wójt Gminy Zagrodno informuje, iż zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2019.

W myśl przepisu zawartego w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1340 zez m.) wnioski o zwrot podatku akcyzowego obejmujące faktury za okres od dnia 01 lutego do dnia 31 lipca 2019r. należy składać w tut. urzędzie od dnia 01 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2019r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie (w przypadku podatników podatku VAT), dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, inne dokumenty potwierdzające prawidłowość danych zawartych we wniosku (np. kopie umowy dzierżawy lub oświadczenie producenta rolnego o wielkości dzierżawionych użytków rolnych, inne).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wypłata zwrotu podatku następuje na podstawie wydanej przez tut. organ decyzji
w terminach od dnia 01 października do dnia 31 października 2019 (art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. wyżej ustawy).

Na skróty
szachownica

Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97
fax: (76) 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
URZĘDU GMINY ZAGRODNO
82 8658 0009 0017 3544 2000 0020

GODZINY OTWARCIA:
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ